04 November 2010

9.1.6 SQL Insert

SQL Insert digunakan untuk menambah data baru ke sebuah tabel. Format SQL Insert ada dua macam:
• Format pertama tidak menyebutkan nama field, tetapi nilai (value) harus diisi semua sesuai jumlah field yang ada di tabel.

INSERT INTO namatabel
VALUES (nilaifield1, nilaifield2, nilaifield3,...)

• Format kedua menyebutkan nama field dan nilai field. Field yang terisi hanya field yang disebutkan saja, yang lainnya akan diisi nilai default.
INSERT INTO table_name (namafield1, namafield2, namafield3,...)
VALUES (nilaifield1, nilaifield2, nilaifield3,...)


Berikut contoh penggunaan SQL Insert
  • ­ insert into kategori (kodekategori ,namakategori ,createddate ,createdby) values ('K003', 'Berita Media Cetak', '2010-05-14 15:15:32', 'rani')
  • ­insert into latihan.subkategori (kodekategori ,kodesub ,namasub ,createddate ,createdby) values ('K003', 'K00301', 'Koran Harian', '2010-05-14 15:21:37', 'rani')
  • ­insert into latihan.subkategori (kodekategori ,kodesub ,namasub ,createddate ,createdby) values ('K003', 'K00302', 'Majalah-Majalah', '2010-05-14 15:21:47', 'rani')
  • ­insert into produk (kodesub, kodeproduk, namaproduk, hargadasar, hargajual, stok, createddate, createdby) values ('K00202', 'K00202003', 'Doemon Petualangan', '8000', '13000', '10', '2010-05-14 15:18:49', 'rani')

0 comments: